Uppdaterade konsumentregler 1 maj 2020

Efter en granskning gjord av EU-kommissionen om hur Sverige har implementerat EU:s direktiv om konsumenträttigheter (direktiv 2011/83/EU) har kommissionen kommit med en del synpunkter.

Mot bakgrund av detta har lagändringar genomförts i marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, konsumentköplagen och distansavtalslagen för att förtydliga för både konsumenter och säljare att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter de har. Vi har sammanställt de viktigaste ändringarna.

Marknadsföringslagen – information om funktionen hos digitalt innehåll

I både marknadsföringslagen och distansavtalslagen finns det krav på att säljaren ska lämna viss information till konsumenten innan ett avtal ingås. De ändringar som nu införs medför vissa lättnader när det gäller vilken information som ska lämnas om funktionen hos digitalt innehåll. Ändringen innebär ett förtydligande kring att säljaren enbart är skyldig att lämna information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda ett digitalt innehåll som säljaren känner till eller rimligen kan förväntas känna till.

Avtalsvillkorslagen – pengarna tillbaka vid ogiltiga avtalsvillkor

I lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns det en bestämmelse som säger att konsumenten uttryckligen måste godkänna avtalsvillkor som innebär att en konsument ska betala mer än det pris som anges i avtalet. Om konsumenten inte uttryckligen har godkänt detta är säljarens krav på betalning enligt villkoret ogiltigt. I och med ändringen förtydligas det att konsumenten har rätt att få tillbaka det som hen har betalat till följd av ett ogiltigt avtalsvillkor.

Konsumentköplagen – förtydligande kring riskens övergång

Vanligtvis övergår risken för varan till konsumenten när konsumenten själv får varan i sin besittning, t.ex. när konsumenten hämtar ut sitt paket från ett postombud eller tar emot en hemleverans. Det förtydligas i konsumentköplagen att risken för varan även övergår till konsumenten när konsumenten genom någon som handlar på dennes vägnar har fått varan i sin besittning. Det innebär att om konsumenten anlitar en transportör är varan avlämnad när transportören har fått varan i sin besittning. Detta gäller dock inte om det är säljaren som erbjudit eller anvisat transportalternativet.

Distansavtalslagen – tillhandahållande av ångerblankett

Det räcker inte längre med att informera om att Konsumentverket har tagit fram ett standardformulär, att konsumenten kan använda detta men att det inte är ett krav och var det finns. Enligt ändringen i distansavtalslagen måste säljaren numera ge konsumenten ett standardformulär för utövande av ångerrätten innan ett avtal ingås.

Standardformulär – mall

Om säljaren bedriver en webbshop där avtal ingås på internet kan standardformuläret finnas på webbplatsen. Det viktiga är att

  1. Standardformuläret finns tillgänglig för konsumenten i en läsbar och varaktig form.
  2. Informationen om standardformuläret är klar och begriplig.
  3. Informationen är anpassat för det kommunikationsmedel som säljaren använder.

Konsumenten ska även få standardformuläret i det bekräftelsemeddelande som skickas ut efter köpet. Antingen kan säljaren hänvisa till standardformuläret som finns på webbplatsen eller bifoga standardformuläret som en PDF-fil.

 


Behöver ni se över er webbplats eller era allmänna villkor? Kontakta vårt systerföretag Svensk Handel Juridik på info@shjuridik.se eller tel. 010-47 18 710.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!