Svensk Digital Handels personuppgiftspolicy

Välkommen till vår Personuppgiftspolicy! Vi tar datasäkerhet väldigt allvarligt och vill att din privata sfär ska vara skyddad när du besöker Webbsidan och använder vår tjänst (”Tjänsten”).Vi tillhandahåller denna personuppgiftspolicy för att informera dig om våra rutiner samt de valmöjligheter du har när det gäller hur information om dig inhämtas och används av oss.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy och vi rekommenderar dig därför att regelbundet kolla om några förändringar skett.

Nedan har vi listat de viktigaste frågorna som du kan komma att ha med anledning av hanteringen av dina Personuppgifter. Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor relaterade till dina Personuppgifter. Vi hjälper dig mer än gärna!

1. Vem samlar in dina Personuppgifter?

1.1 Svensk Distanshandel AB, org nr 556227-8365, Regeringsgatan 25, 111 53 Stockholm (”Svensk Digital Handel”) är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som behandlas inom ramen för denna Personuppgiftspolicy. Vi behandlar dina Personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Genom att använda tredjeparts tjänster (t.ex. Facebook, Google och Twitter) i samband med användningen av Tjänsten, kommer personuppgiftspolicyn för dessa tredje parter att gälla exklusivt för deras tjänster. Genom att registrera ett Svensk Digital Handel användarkonto hos oss samtycker du till att vi får behandla dina Personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

1.2 Den här Personuppgiftspolicyn gäller för all vår behandling av dina Personuppgifter.

1.3 Om inte annat anges ska definitionerna i de Allmänna villkoren gälla även för denna Personuppgiftspolicy.

2. Vad är Personuppgifter?

Det är viktigt för oss att informera dig om vad Personuppgifter är. ”Personuppgifter” är data som gör det möjligt att identifiera din person t.ex. ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress eller din betalningsinformation (t.ex. betal- och kreditkortsnummer) samt för tjänsten spärrlista även personnummer. Icke personliga uppgifter är information som inte tillåter direkt eller indirekt association med dig.

3. Vilken typ av data samlar vi in, behandlar och använder vi och i vilket syfte?

3.1 Vi samlar bara in, behandlar och använder dina Personuppgifter om du har givit oss ditt föregående samtycke eller om juridiska bestämmelser ger oss tillstånd att göra det. Du garanterar att de Personuppgifter som du tillhandahåller oss är sanna, korrekta och uppdaterade i enlighet med din nuvarande situation. Om den information som du lämnar i samband med registrering av ett Svensk Digital Handel användarkonto för både vår webbshop samt tjänsten Spärrlista har förändrats, ber vi dig att vänligen uppdatera ditt Svensk Digital Handel Användarkonto med korrekt information via Webbsidan. Vi samlar även in och behandlar icke personliga uppgifter.

3.2 Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig men anledning av det avtal som du ingått med oss. Vi samlar in, behandlar och använder dina Personuppgifter för i huvudsak följande syfte:

(1) Registrering av ett Svensk Digital Handel Användarkonto:

(i) Registrering av ett Svensk Digital Handel Användarkonto via Facebook: För din registrering via Facebook, den publika information som du har tillhandahållit så som t.ex. ditt för- och efternamn, profilbild, användarnamn, e-postadress samt Open-ID.

(ii) Registrering av ett Svensk Digital Handel Användarkonto via Google: För din registrering via Google, den publika information som du har tillhandahållit så som t.ex. ditt för- och efternamn, e-postadress samt Open-ID.

(iii) Registrering av ett Svensk Digital Handel Användarkonto via Twitter: För din registrering via Twitter, den publika information som du har tillhandahållit så som t.ex. ditt för- och efternamn, användarnamn, e-postadress samt Open-ID.

(iv) Registrering av ett Svensk Digital Handel Användarkonto genom skapande av ett nytt Svensk Digital Handel-login: För din registrering via ett nytt Svensk Digital Handel-login, din e-postadress samt ditt för-och efternamn.

Utöver detta, kan vi även samla in ditt födelsedatum för att verifiera att du är över 16 år, liksom mobilnummer för att kunna tillhandahålla dig med en bekräftelsekod (dvs. den kod som sänds via SMS för att bekräfta att du är bosatt i Sverige, (se nedan för information).

(2) Verifikation: I verifikationssyfte för att använda Tjänsten, ditt svenska mobilnummer (territoriell identifikation).

(3) Kommunikation med dig och förbättring av Tjänsten: För användning av andra tjänster (t.ex. kommunikation och information till dig som användare, med anledning av sekretess, säkerhets och administrationsfrågor, för kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring and mjukvaruversionen av den Tjänst du använder) din IP-adress, e-postadress, Enheter och operativsystem. Vi kan även komma att spela in dina samtal med vår kundservice.

(4) Betalningstransaktioner: För att fullgöra avtalet och för att bekräfta huruvida du är berättigad att få tillgång till tjänster, din kreditkortsinformation (kreditkortsnummer, land, kortinnehavare, kreditkorts certifieringskod (så kallad CVV kod) liksom ditt kreditkorts giltighetstid) eller ditt namn, kontonummer och clearing nummer om du har valt autogiro eller dina bankkontouppgifter. Vänligen notera att i förhållande till din betalning för Tjänsten så kommer dina kreditkortsuppgifter att samlas in och behandlas av vår betalningsleverantör.

3.3 För att kunna tillhandahålla dig med en än bättre användarupplevelse, samlar vi också in ytterligare information relaterad till dig och din användning av Tjänsten, inklusive men inte begränsat till din användning av Tjänsten, programval, betalningshistorik, korrespondens, IP-adresser, nätverkstyp, Enhet och mjukvaruversion (så som typ, konfiguration och unika identifierare).

Vi använder denna information för sådana syften som att fastställa din generella geografiska position, tillhandahålla lokalt innehåll, rekommendationer, upprätthålla våra villkor (så som att fastställa din rätt till ett erbjudande), hjälpa oss att så snabbt och effektivt som möjligt besvara frågor och krav och i övrigt analysera, stärka, administrera och främja våra tjänsteerbjudanden för dig och andra användare.

4. Du kommer inte få oönskad marknadsföring från oss

Du kommer endast få marknadsföring relaterad till vår Tjänst så som generell information om vår Tjänst från oss och tredje part, inbjudningar till tävlingar och utvärderingar, om du har givit ditt samtycke i samband med registreringen av ett Svensk Digital Handel Användarkonto eller vid senare tillfälle.

5. Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi kommer bara att spara dina Personuppgifter så länge som vi behöver dem för att kunna tillhandahålla våra tjänster. I vissa fall kan vi dock ha en legal skyldighet att spara informationen under en längre period.

6. För vi över dina Personuppgifter till tredje part?

Vi har våra servrar (egna såväl som molntjänster från tredje part) i ett flertal länder såväl inom som utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”). Personuppgifter kan komma att utlämnas till närstående bolag, samarbetspartners och till myndigheter både inom och utanför EES, för de ändamål som anges i punkterna 3.1 – 3.2 ovan.

När det gäller tjänsten spärrsidan lämnar vi även ut dina personuppgifter i syfte att motverka ID-kapning till våra  servicebolag, leverantörer och medlemmar. Genom ditt godkännande ger du oss rättigheten att till dessa parter att lagra, bearbeta, distribuera och i övrigt hantera dessa uppgifter på de sätt som behövs för att uppfylla detta ändamål. Tiden som du önskar aktivera spärren sätter du själv.

Vi har vidare rätt att lämna ut dina Personuppgifter innan ett avtal slutits till kreditupplysningsföretag för att verifiera din kreditvärdighet.

Inte i något fall kommer vi att lämna ifrån oss dina Personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga att göra så p.g.a. lag eller myndighetsbeslut. Överföring av information kan t.ex. komma att ske genom internetbaserad teknik. Anonymiserad och aggregerad data (så som t.ex. användarstatistik) kan tillhandahållas tredje parter.

7. Vi skyddar dina Personuppgifter!

7.1 Vi har inte som avsikt att sälja eller på annat sätt marknadsföra dina Personuppgifter till tredje part.

7.2 Vi upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina Personuppgifter från obehörig och olämplig tillgång, oavsiktlig eller uppsåtlig manipulation, förlust och förstörelse. Vi ser regelbundet över våra säkerhetsåtgärder. Vi begränsar åtkomsten till dina Personuppgifter till de anställda som behöver informationen för att svara på dina frågor eller krav. Gällande tjänsten spärrsidan så delas inga uppgifter i s.k molntjänster men kommunikation går över internetprotokoll och här kan vi inte garantera att någon avlyssnar. Om anställda missbrukar personlig information kommer vi vidta disciplinära åtgärder. Trots detta så kan inte säkerheten på internet garanteras.

8. Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc. ?

8.1 Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av vår Personuppgiftspolicy. Du ansvarar självt för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Facebook.

8.2 Vår Tjänst kan nås via tjänster och plattformar som drivs av tredje part, t.ex. Samsung och Apple. Du bör vara medveten om att vi inte har någon kontroll och inte heller något ansvar för behandling av Personuppgifter som utförs av sådan tredje part. Vår Tjänst kan även innehålla länkar till tredje parts tjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar lämnar du vår Tjänst. Vi har ingen kontroll över sådana tredje parts tjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa.

8.3 Vi kan tillhandahålla funktioner som låter dig dela information i dina sociala nätverk och interagera med oss och personer i ditt nätverk via olika sociala medier. Vid användning av vissa sådana funktioner kan information om dig samlas in eller lämnas ut till annan. Vi rekommenderar att du granskar tillämplig integritetspolicy och inställningar för sådana sociala tjänster och medier som du interagerar med. Om du publicerar, kommenterar, visar intresse för eller delar information, fotografier eller rörligt material via någon av våra tjänster, ett socialt nätverk, blogg, eller liknande forum, bör du vara medveten om att all sådan information kan läsas, visas, samlas in eller användas av dem som använder dessa forum, bl.a. för att ta kontakt med dig eller skicka meddelanden som du inte bett om. Vi har ingen kontroll över sådan information och har inte heller något som helst ansvar för denna.

9. Din rätt att återkalla samtycke

9.1 Du har när som helst rätt att återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandling av dina Personuppgifter, i de fall du har givit oss ditt uttryckliga samtycke. I detta syfte, är det tillräckligt att skicka ett e-mail till: hej@digitalhandel.se

9.2 Du kan också meddela oss om att du inte längre önskar få direkt marknadsföring. Om du har givit oss ditt samtycke till användning, behandling och överföring av dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål (t.ex. nyhetsbrev och erbjudanden som skickas elektroniskt), kan du återkalla sådant samtycke när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Om vi använder dina Personuppgifter för brevutskickskampanjer och liknande syften, så långt det är tillåtet enligt lag, kan du även motsäga dig denna typ av användning. I båda fallen skall du adressera ditt återtagande till:via e-post till: support@Svensk Digital Handel.com

Efter det att du har återkallat ditt samtycke, kommer vi bara att använda dina uppgifter för att tillhandahålla vår Tjänst och vi kommer att avstå ifrån att skicka Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de uppgifter om dig som vi har sparade. Om någon uppgift är felaktig, ändrar vi gärna den. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Förfrågan om information, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till: via e-post till: hej@digitalhandel.se

10. Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de uppgifter om dig som vi har sparade. Om någon uppgift är felaktig, ändrar vi gärna den. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina Personuppgifter. Förfrågan om information, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till:

Svensk Digital Handel
Drotninggatan 56, 411 07 Göteborg

eller via e-post till: hej@digitalhandel.se eller via vår växel: +46 (0)10 – 47 18 670

 

Om Svensk Digital Handel

Press

Kontakta oss

 

Copyright (c) 2014 Svensk Digital Handel. Alla rättigheter reserverade.