Rättsliga nyheter 2020

Ett nytt år innebär bland annat att nya lagar träder ikraft.

I denna artikel har vi sammanställt några av de lagar och andra nyheter som kan beröra e-handlare i sin verksamhet.

Sänkt gräns för aktiekapital.

Från och med den 1 januari 2020 sänks aktiekapitalet för privata aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr. Tanken med sänkningen av kapitalkravet är att göra företagsformen aktiebolag mer tillgänglig för den som vill starta ett företag och för mindre bolag som inte bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform idag utan bedriver sin verksamhet t ex som enskild firma. Från och med detta datum kan även befintliga privata aktiebolag sänka sitt aktiekapital till 25 000 kr.

Förlängt anställningsskydd enligt lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställningsskyddet förlängs från och med den 1 januari 2020 från tidigare gällande 67 års ålder tills det att arbetstagaren fyller 68 år. Den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen höjas till 69 år.

Höjd åldersgräns för allmän pension och införande av riktålder som åldersbegrepp.

Från och med 1 januari 2020 höjs åldersgränsen för när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas från 61 år till 62 år. Det kommer även att införas en s.k. riktålder. Riktåldern kommer att kopplas till medellivslängdens utveckling och bestämma när man tidigast kan ta ut allmän pension eller få garantipension och bostadstillägg. Det innebär att om vi i genomsnitt lever längre framöver så kommer åldern för tidigast uttag av allmän pension, garantipension och bostadstillägg att höjas och följa medellivslängdens utveckling. Riktåldern ska beräknas första gången 2020 och tillämpas första gången 2026, dvs det sjätte året efter beräkningsåret. Riktåldern ska sedan beräknas för varje år.

Incoterms 2020.

Incoterms är ett internationellt erkänt regelverk för leveransvillkor. Incoterms beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och när risken går över från säljare till köpare. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga och dyra missförstånd. Regelverket används som ett komplement till köpavtal vid internationell handel. Från och med 1 januari 2020 finns en uppdaterad version av regelverket där man har tagit i beaktning framväxten av nya tekniker, policyer och miljökrav.

Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag.

I de tidigare bestämmelserna i brottsbalken om företagsbot begränsades tillämpningsområdet till brott som begåtts i utövningen av näringsverksamhet. Lagändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2020 innebär bland annat att tillämpningsområdet för bestämmelserna om företagsbot utvidgas. Ändringarna syftar till att säkerställa att det straffrättsliga regelverket för företag är effektivt, ändamålsenligt och modernt och att det är anpassat till Sveriges EU-rättsliga och övriga internationella åtaganden.

Femte och sjätte penningtvättsdirektivet.

Det femte penningtvättsdirektivet implementerades den 1 januari 2020 och syftar till att förbättra det nuvarande ramverket i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I december ska även det sjätte penningtvättsdirektivet vara implementerat i svensk rätt. Dess huvudfokus är att skapa enhetliga straffrättsliga definitioner av vad bland annat penningtvättbrott är.

Svensk kod för bolagsstyrning.

En reviderad version av Svensk kod för bolagsstyrning trädde i kraft den 1 januari 2020. Syftet med Svensk kod för bolagsstyrning är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom att främja en positiv utveckling av bolagsstyrningen i dessa bolag. Koden kompletterar lagstiftning och andra regler genom att ange en norm för god bolagsstyrning. I den reviderade upplagan har det tagits bort regler som upplevs som onödiga eller som upprepar vad som redan gäller enligt lag. Ett annat skäl för översynen är EU-kommissionens fortsatta arbete på bolagsstyrningsområdet, främst direktivet om ändringar i aktieägarrättighetsdirektivet.

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!