EU:s arbete med att hjälpa små och medelstora företag i Coronakrisen

Den 24 april hade EU-kommissionen sin fjärde videokonferens sedan restriktionerna infördes. Samtliga ledare stöttade det framtagna ekonomiska stödpaket som även innehåller tre säkerhetsnät varav en på 540 miljarder Euro. Stödpaketet skall vara tillgängligt från och med den 1 juni.

Man tog även de första stegen mot att bilda en återhämtningsfond. Kommissionen har fått i uppgift att analysera de exakta behoven och komma med ett förslag som också förtydligar länken mellan den fleråriga budgetramen (MFF*) 2021-2027. Efter videokonferensen sade kommissionens ordförande Ursula Von der Leyen att kommissionen kommer att presentera ett nytt förslag gällande MFF den 6 maj.

Den nya budgeten förväntas trigga igång minst 2 trillioner Euro i nya investeringar. Ursula Von der Leyen konstaterar att den kan finansieras genom att tillfälligt (2-3 år) öka sina egna medel genom att höja till 2 % av medlemsstaternas BNP i stället för 1,2 % som är sagd i MFF-budgeten för 2014 – 2020. Det skulle hjälpa att tillfälligt etablera en post i budgeten med syfte att stötta återhämtning och ökad motståndskraft hos medlemsländerna på ett värde av 300 miljarder Euro. Av dessa skulle 200 miljarder Euro gå till att finansiera medlemsstaternas återhämtningsplaner och en möjlighet att under 2021 och 2022 sätta in 50 miljarder Euro i åtgärder som främjar och stöttar den ”övergripande harmoniska utvecklingen” i dess medlemsstater och regioner, och som återställer och sätter igång arbetsmarknaden, sjukvårdssystem och SME:s (små- och medelstora företag) och konsumtion till ett värde av 150 miljarder Euros under två år.

En av flera huvudämnen som man fortfarande kommer behöva debattera i det Europeiska rådet är hur själva utbetalningarna från återhämtningsfonden ska gå till. Holland och Tyskland anser att man skall få pengar från fonden i form av lån medan medlemsländer som Italien och Frankrike hellre ser bidrag som finansieras genom någon sorts form av delad skuld. Som en kompromiss skulle Kommissionen kunna föreslå en väg framåt genom att hälften av summan är lån och att den andra hälften kopplas till EU:s budget för att betalas tillbaka på lång sikt.

Nyligen genomförda initiativ i EU just nu:

  • EU-kommissionen publicerade nyligen en rapport om hur Covid-19 påverkar EU:s handelsflöden, både exporter och importer inom EU.
  • EU-kommissionen godkände flera nationella stöd inom det temporära ramverket för statlig hjälp:
    • Bulgarien introducerade stöd till ett värde av 150 miljarder Euro till SME:s som blivit drabbade av Covid-19. Utdelningen görs i form av kapital och investeringar på upp till 800.000 Euro per företag.

EU lanserar ett globalt initiativ den 4 maj*MFF är EU:s långsiktiga budget och sätter gränserna för EU: s utgifter – som en helhet och även för olika verksamhetsområden – under en period av minst fem år. De senaste fleråriga budgetramarna täckte vanligtvis sju år. MFF: s syfte är att:

  • anpassa EU: s utgifter efter sina politiska prioriteringar.
  • säkerställa EU: s budgetdisciplin.
  • underlätta antagandet av EU: s årliga budget.
  • lägga till förutsägbarhet för EU: s finanser.
  • MFF: s långsiktiga strategi för finansiering bidrar till att göra EU: s politik och program mer effektiva. Potentiella medfinansiärer och förmånstagare drar också nytta av dess förutsägbarhet.
Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi relevant och intressant information inom e-handel. Plus information om aktuella event, frukostmöten och andra tillfällen där branschen samlas. Starta din prenumeration idag!