Diskussioner om företagsaktsamhet i leveranskedjan på EU-nivå

Frågan om företagsaktsamhet i leveranskedjan (due diligence) har tagit fart i Bryssel i takt med att allt fler länder runt om i Europa inför nationella bestämmelser.

Författare

Svensk Digital Handel

Artikelns längd

1min

Dela artikel

Frågan om företagsaktsamhet i leveranskedjan (due diligence) har tagit fart i Bryssel i takt med att allt fler länder runt om i Europa inför nationella bestämmelser. Detta gör det svårt för företag som säljer över landgränserna att hålla koll på alla olika regler, och ett EU-gemensamt regelverk anses därför vara att föredra.

Företagsaktsamhet innebär att företag måste kontrollera så allt går rätt till längre bak i leveranskedjan, exempelvis att arbetsförhållanden i produktionsfasen uppfyller vissa standarder. Detta är såklart särskilt aktuellt när produktionen sker utanför EU.

Svensk (Digital?) Handel välkomnar syftet med förslaget, men efterfrågar mer information om själva utformningen eftersom vi samtidigt ser vissa utmaningar. Handelsföretagen ingår ofta i långa och komplicerade leveranskedjor och det är därför inte rimligt att de ska kunna ta ansvar för hela kedjan. Fokus bör ligga på leverantörer som företaget har en direkt relation till. Vi anser också att fokus måste ligga på processen som sätts upp, snarare än på resultatet. Det måste också göras skillnad mellan stora och små företag, där de mindre undantas helt eller delvis från ansvar.

Kommissionen har valt att behandla företagsaktsamhet tillsammans med s.k. hållbar bolagsstyrning (sustainable corporate governance). Delen om bolagsstyrning handlar bland annat om vilket ansvar styrelseledamöter och personer i andra ledande roller har för leveranskedjan. Svensk (Digital?) Handel bedömer att om detta blir verklighet skulle det innebära ett stort ingrepp i äganderätten, och underminera såväl innovation som entreprenörskap.

Kommissionen har aviserat att den kommer lägga fram ett förslag till lagstiftning under Q2 2021.